تبلیغات
پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست - عملکرد لژیون


پایان هر نقطه سرآغاز خط دیگریست

وبلاگ لژیون 18 شادآباد (همسفر حمیده)

روز دوشنبه 11 اردیبهشت 96 لژیون با دستور جلسه سی دی بخشش آغاز به کار نمود.انسان مجموعه ای از حس های منفی ومثبت است، اگر حس ها خوب باشند تخریب ندارندوباعث پیشرفت انسان می شوندواگر حس ها منفی باشند مسیرزندگی انسان را کاملا تغییر می دهند،مثل کسی که خیلی زود از دیگران ناراحت می شودوزود رنج است.

شاید بعضی انسان هاپیش خودفکر کنندکه چرا اتفاق های بد،توزندگی ،فقط برای من می افتد؟

مابایدبدانیم که هیچ چیزی دراین دنیا اتفاقی نیست یعنی اگرازرفتاروگفتارکسی به شدت ناراحت شدیم،باید بدانیم که آن صفت بددرماوجودداردواگراحساس بدیاخوبی داریم،همیشه بایدبدانیم که احساس بین دوقطب بوجود می آید،یعنی دو جانبه است.

عواملی که باعث می شودانسان نتواند ببخشد:

1-همیشه درتمام اتفاقات ومسائل پیش آمده،حق را به جانب خودش می گیرد.

2-فکرمی کند،ضربه ای که به اووارد شده قابل جبران نیست.

عواملی که باعث می شودانسان ببخشد:

1-درهرمسئله یامشکلی که برای انسان پیش می آید،با آن صفت مشترک دارد،یعنی

آن راخودتجربه کرده است.

2-بایدبداند اگردراتفاقی چیزی ازدست داداگربتواندببخشد،اتفاق بهتری درزندگی برایش می افتد(توکل برخداوند)

کسانی که درزندگی به انسان ضربه می زنند،چه ازروی غرض وچه بی هدف،آنها مامورندچیزی را از انسان بگیرندتاچیز جدیدتری به انسان داده شودوبایدبدانیم که هراتفاقی که برای ماپیش می آیدبه نفع ماست.


نکته مهم اینکه اگر خانه ای قدیمی را خراب نکنیم(از دست ندهیم) نمی توانیم خانه ای جدید و بهتر بسازیم ، تمرین کنیم که ببخشیم تا چیزهایی بهتر نصیب ما شود ، مصرف کننده می آموزد که اگر یک پنجم مواد را ببخشد ، به چیزی بهتر( سیستم شبه افیونی) خواهد رسید.
مصرف کننده برای اینکه یک بار به نشئگی برسد باید با کلی زحمت پول فراهم کند، دنبال مواد فروش بگردد، جایی مناسب پیدا کند که بتواند مصرف کند و هزاران مشکل را پشت سر بگذارد و بعد از گذشت چند ساعت دوباره با حالی زار دنبال مواد مخدر باشد، ولی سیستم شبه افیونی بدون اختیار ما به صورت خودکار فعالیت می کند و همین حس خوب رهایی را شکل می دهد .
اگر نمی توانید به مسافرتان محبت کنید بخاطر این است که شما او را نبخشیده اید و حس های منفی شما قوی تر است و همه احساسات شما را تحت تاثیر قرار داده است، همین که برایش غذا درست می کنید، محیط خانه را تمیز و آرام نگه می دارید با دید محبت کردن نگاه کنید و سعی کنید این محبت را بیشتر کنید ، آهسته آهسته محبت را به زبان آورید تا حس های مسافرتان هم تغییر کند.

انسان ها اگر احساسات منفی خودرااصلاح کنندوقدرتبخشندگی پیداکنند،می توانندبه کمال  برسندوزندگی آرامی را تجربه کنند.
دستور جلسه پنجشنبه در لژیون سی دی حس آقای امین است .

نوشته شده در دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 10:52 ب.ظ توسط همسفر حمیده نظرات | |


طراح قالب پیچك دات نت